Historie

ORL oddělení Zemské nemocnice v Olomouci vzniklo v roce 1928 díky úsilí MUDr. Františka Lédla. Bylo umístěno ve čtyřech místnostech v přední části budovy oftalmologie. Během několika let získal prim. Lédl pro ORL celé druhé poschodí budovy - oddělení s osmdesáti lůžky a operační sál, v přízemí zůstala ambulance. Teprve v roce 1950 byly adaptovány suterénní místnosti pod ambulancí - foniatrie, knihovna, pracovna přednosty. Po obnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946 získalo oddělení ORL statut kliniky a prim. Lédl byl jmenován 1. 10. 1949 řádným profesorem. Od 1. 10. 1948 do 30. 9. 1950 zastával funkci děkana Lékařské fakulty UP v Olomouci.

Od roku 1952 dojížděl na kliniku prim. MUDr. O. Ferdinand jako konziliář pro foniatrii.

V roce 1956 vzniklo foniatrické oddělení ORL kliniky, které vedl MUDr. J. Široký.

Prof. MUDr. Jan Chvojka byl přednostou kliniky od 1. 1. 1960 do listopadu 1968. Prosazoval nové léčebné postupy, zahájil období tympanoplastik a kofochirurgie na ORL klinice. Při operacích, zvláště středoušní chirurgii začaly být používány protézy z neutrálního hydrofilního gelu akademika Wichterleho.

Fakultní nemocnice v Olomouci nebyla v sídle kraje, jen v okresním městě, které nemělo ani okresní, ani městskou nemocnici. ORL klinika zajišťovala úkoly nemocnice III. typu pro 820 tisíc obyvatel ze šesti spádových okresů a specializované služby pro celý Severomoravský kraj. Zástupcem přednosty pro léč. preventivní péči byl až do odchodu jako primář ORL oddělení KUNZ v r. 1978 MUDr. L. Černý, CSc.

Prof. Chvojka usiloval o komplexní koncepci oboru ORL, včetně dětské ORL, audiologie, foniatrie, alergologie a imunologie, endoskopie a obohacení oboru operačními výkony z oblasti plastické chirurgie, operacemi slinných žláz a štítné žlázy.

V listopadu 1968 odešel prof. Chvojka na roční pobyt na ORL kliniku do Constantinu v Alžíru, kde 29. 7. 1969 zemřel.

Před odchodem do Alžíru pověřil prof. Chvojka vedením kliniky doc. MUDr. R. Jelínka, CSc., který v této funkci působil do 14. 9. 1978. Doc. Jelínek vedl kliniku v zásadách svého učitele, sám věnoval pozornost zejména kofochirurgii a chorobám hrtanu, modifikoval způsob krytí defektu po parciální horizontální laryngektomii lalokem z jazyka.

Začátkem 70. let realizoval MUDr. J. Široký, CSc. svoji koncepci foniatrického oddělení. Kromě dvou lékařů byly členy kolektivu dvě logopedky, klinický psycholog, audiologická a zdravotní sestra, na částečný úvazek hlasový pedagog. Oddělení úzce spolupracovalo s pediatry, dětskými psychology, školou pro vadně mluvící a školou pro děti s vadami sluchu. Koncem r. 1977 odešel MUDr. J. Široký do důchodu a oddělení převzala MUDr. J. Adamicová. Oddělení získalo statut ordinariátu v r. 1979.

Doc. MUDr. Josef Navrátil, DrSc. byl přednostou kliniky od 19. 9. 1978 do 31. 12. 1987. Zaměřil se na rozvoj kofochirurgie a funkční laryngektomie. Byl autorem velmi instruktivního výukového filmu „Ztráta lidského hlasu a možnosti jeho náhrady."

Doc. Navrátil rozšířil spolupráci ORL kliniky s katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci o výzkum superslabého záření v ORL oblasti, který byl základem pro získání vědecké hodnosti DrSc. v roce 1987.

V roce 1980 se uskutečnila rozsáhlá přestavba lůžkového oddělení s rozdělením velkých pokojů na menší celky (celkem 81 lůžek, z toho 11 dětských) a účelná přestavba operačních sálů.

Prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc. vedl kliniku od 1. 1. 1988 do října 1995. Snažil se zavést do ORL praxe biostimulační lasery a CO2 laser a ověřit jejich účinek ve spolupráci s řadou klinických a teoretických pracovišť. Funkci zástupce pro léč. preventivní péči převzal MUDr. Jiří Kučera.

Na kliniku nastoupil doc. MUDr. M. Novotný, CSc., jenž modernizoval pracoviště otoneurologické. MUDr. Z. Hložek zavedl vyšetření evokovaných sluchových potenciálů a otoakustických emisí.

V r. 1989 byla zahájena tradice monotematických Chvojkových dní, která pokračuje dosud.

Přestavba kliniky doznala zásadních změn v ambulanci, dále byla instalována audiovizuální technika s možností přenosu operací do knihovny kliniky. Tak bylo možné uskutečnit některé operační kurzy - chirurgie ucha, operace laserem, chirurgie slinných žláz, endonazální chirurgie.

Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. nastoupil jako přednosta kliniky v říjnu 1995. Prof. Klačanský se věnoval hlavně středoušní chirurgii, inicioval výrobu akrylátových a středoušních protéz a prosazoval originální způsob myringoplastiky chrupavčitým transplantátem.

Na klinice byla vybudována JIP se třemi lůžky, počet lůžek se redukoval na padesát pět, na lůžkovém oddělení byly vybaveny dvě vyšetřovny. Díky zřízení JIP bylo možno začít s operativou štítné žlázy.

Prof. Klačanský založil tradici regionálních seminářů 3xO - Olomoucké Otolaryngologické Odpoledne. Počet lékařů vzrostl na 16, z toho je pět míst školských.

Začlenění logopedek do nově vytvořeného logopedického oddělení FNOL a psycholožky do stavu psychiatrické kliniky zrušilo koncepci týmové práce foniatrie podle představ MUDr. J. Širokého, CSc. Rovněž prostory biostimulačního pracoviště byly přiděleny pro jiné účely.

Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. převzal vedení kliniky v únoru 2005. Rozšířil ušní operativu na celou spánkovou kost včetně resekce nádorů. Proslavil olomouckou kliniku zejména jako celorepublikové centrum operativy příušní žlázy. Byl personálně a přístrojově zajištěn provoz otoneurologické laboratoře (MUDr. Petra Chrapková). Pokračuje se v tradici Chvojkových dní a odborných seminářů 3xO. ORL Klinika se podílí na zpracovávání dvou grantů. V tomto období díky ekonomickm tlakům došlo k redukci lůžkového fondu na současných 37 lůžek, z toho 7 je dětských. Na klinice nyní působí patnáct lékařů, z toho jsou tři místa školská.

Od ledna 2013 byl jmenován zástupem přednosty ORL kliniky MUDr. Jiří Hoza. Ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou zavádí do praxe endoskopickou chirurgii baze lební. Díky dobré spolupráci s Oční Klinikou se koncentrují pacienti k endoskopickým dekompresím a resekcím nádorů očnice. Dochází k další redukci lůžkového fondu po přesunu dětských lůžek na Dětskou kliniku, kam se přesouvá i ostatní dětská operativa. ORL klinika zorganizovala hands on kurzy zaměřené na operativu příušních žláz a na FEESS a bazi lební.

V roce 2017 nastupuje do funkce přednosty doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. Je propagátorem endoskopické středoušní chirurgie, roční objem provedených ušních operací je druhý největší v České republice. Ve své praxi těží ze zkušeností, které získal na odborných stážích po celém světě. Dochází k rozvoji spánkové medicíny. Díky růstu kliniky se daří modernizovat přístrojové vybavení.

V roce 2018 se klinika v souladu se svoji každodenní činností přejmenovává z Otolaryngologické kliniky na Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. V roce 2019 pracoviště rozjíždí robotické operace nádorů hlavy a krku. V průběhu prvních 12 měsíců je provedeno přes 20 operací pomocí robota da Vinci Xi. Dále ve stejném roce proběhl první ročník mezinárodního praktického kurzu endoskopické ušní chirurgie. Role lektorů přijal nejen zakladatel oboru Muaaz Tarabichi, tak i přední americký operatéři prof. Dan Lee a prof. Anthony Mikulec. V roce 2020 proběhla rekonstrukce ambulantního traktu kliniky. Přibyla čtvrtá odborná poradna, ultrazvuková vyšetřovna a taky vyšetřovna neurotologie. Obnovuje se spolupráce s Oddělením logopedie a na klinice se spouští funkční vyšetřování polykání (FEES).

V únoru 2023 byl jmenován zástupcem přednosty pro léčebnou péči MUDr. Martin Brož Ph.D. Jako velmi zkušený onkochirurg zavádí nové operační techniky. Lze vyzvednout robotickou chirurgii, kterou společně s přednostou doc. Salzmanem začlenili do spektra operací ORL kliniky, čímž tento miniinvazivní přístup začal pomáhat desítkám pacientů z Moravy každý rok. Rovněž organizuje workshopy se zaměřením na rehabilitaci hlasu po laryngektomii pomocí hlasové protézy. ORL klinika v Olomouci je jedním z nejvýznamnějších pracovišť v tomto směru v ČR, probíhají zde také každoroční setkání laryngektomovaných pacientů s hlasovou protézou s ORL odborníky.

V průběhu roku 2023 proběhla rekonstrukce operačního traktu. Historické prostory byly zmodernizovány a instalován byl nový mobiliář včetně operačních stolů a operačních světel. Ve stejném roce se prohlubuje spolupráce s 3. interní klinikou a spouští svůj provoz Poradna pro onemocnění štítných žláz a příštítných tělísek.