1. Workshop nádorů slinných žláz

23. 9. 2022

V pondělí 12. září 2022 se v Olomouci konal první workshop nádorů slinných žláz, pořádaný Salivární sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Samotnému odbornému programu předcházelo zasedání výboru Sekce v následujícím složení: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D., as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., as. MUDr. Jan Rotnágl a prim. MUDr. Ivan Pár. Jako host se jednání zúčastnil doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D., MUDr. Zuzana Horáková, Ph.D. a MUDr. David Kalfeřt, Ph.D., jemuž vyjádřil předseda výboru Sekce prof. Ivo Stárek poděkování za vytvoření celonárodní databáze pacientů s tumory slinných žláz. Tento počin je základem pro další odbornou činnost Sekce. Její výbor se usnesl na následujících bodech:

  1. Členové Sekce osloví pracoviště, která ještě nezaslala údaje do databáze, a to jak ORL, tak i pracoviště ústní a obličejové chirurgie.
  2. Stávající databáze bude upravena do prospektivní formy, která zahrne i přesnou identifikaci pacientů, tedy nebude anonymizovaná, a bude ji tedy nutno zaregistrovat na MZ ČR.
  3. Do databáze budou výhledově zapojena i relevantní pracoviště onkologická.
  4. Data stávající, retrospektivní databáze bude využita zejména k publikačním účelům.
  5. V diskusi o vhodných molekulách jako kandidátech pro prognózu a biologickou terapii salivárních karcinomů prof. A. Skálová zmínila TRK, RET, ALK, naopak se vyslovila skepticky o PDL-1. Zatím se členové Sekce neshodli na nejvhodnějších kandidátských molekulách. Tato problematika bude projednávána na příští schůzi výboru.
  6. Bylo poukázáno na narůstající incidenci Warthinova tumoru, která převyšuje výskyt dosud nejčastějšího pleomorfního adenomu.
  7. Nejbližšími cíli Sekce je specifikace indikací k blokovým krčním disekcím u cN0 salivárních low- i high-risk karcinomů, hodnocení resekčních okrajů u parotidektomií a stanovení indikací k resekci hlubokého laloku příušní žlázy.
  8. Velmi významné je sdělení prof. A. Skálové o zřízení Centra excelence pro patologii salivárních tumorů na jejím pracovišti, které bude provádět i druhé čtení histopatologických nálezů.
  9. Doc. M. Chovanec vyjádřil potřebu zaměřit se na klinickou problematiku adenoidně cystického karcinomu.

Vlastní odborný program pozůstával ze čtyř přednášek a dvou kulatých stolů. První prezentace prof. A. Skálové byla věnována histopatologické a molekulární diagnostice a diferenciální diagnostice salivárních karcinomů a současných možnostech jejich cílené terapie. Následovala přednáška cytopatoložky MUDr. L. Kučerové o potenciálu Milánské klasifikace v předoperační diagnostice nádorů slinných žláz, dosahujícím velmi vysoké senzitivity i specificity. Ve třetím sdělení se as. MUDr. Z. Horáková věnovala vysoce aktuální problematice intraparotických metastáz kožních spinocelulárních karcinomů, jejichž incidence neustále narůstá. Při rychlé progresi těchto metastáz činí pětileté přežití pouhých 50 %. Elektivní parotidektomie nemá význam v rámci léčby primárního kožního nádoru. Proto je třeba klást důraz na včasnou detekci intraparotických a krčních metastáz klinickým, a především US vyšetřením, prováděným v rámci stagingu primárního nádoru i během dispenzarizace. Zpoždění klinické manifestace metastáz od resekce primární kožní léze může být až 22 měsíců. Poslední přednáška prof. I. Stárka se týkala klinické problematiky vzácných primárních intranodálních karcinomů, jejichž origem jsou salivární heterotopie v parotických a krčních uzlinách.

První kulatý stůl (účastníci doc. B. Gál, doc. M. Chovanec, MUDr. J. Lisý, MUDr. J. Rotnágl, doc. L. Školoudík, MUDr. M. Zábrodský), moderovaný prof. I. Stárkem, byl věnován zobrazovacím metodám v předoperační diagnostice nádorů příušní žlázy. Panelisté se shodli na tom, že první metodou v hierarchii relevantních zobrazovacích metod je ultrasonografie, doplněná o vyšetření dopplerovské. Diagnostický závěr však musí být učiněn v kontextu vyšetření klinického a cytologického. MRI je indikována v případě velkých, zjevně infiltrativně rostoucích a hlubokých tumorů. Radiolog MUDr. J. Lisý poukázal na významný potenciál této metody ve smyslu průkazu neurálně se šířících karcinomů, především karcinomu adenoidně cystického, indikující radikálnější chirurgickou resekci. CT vyšetření je na místě jen při podezření na nádorovou infiltraci kostních struktur (mandibula, pterygoidní výběžky, baze lební) a v případech, kdy by pozdní dostupnost MRI, mohla vést ke zpoždění zahájení léčby.

Panelisté druhého kulatého stolu (doc. B. Gál, doc. M. Chovanec, MUDr. J. Rotnágl, prof. I. Stárek, doc. L. Školoudík, MUDr. M. Zábrodský), se zaměřili na současné trendy v chirurgii tumorů glandula parotis. Po krátkém historizujícím úvodu moderátora doc. R. Salzmana byly komentovány jednotlivé typy chirurgie nádorů příušní žlázy, recentně definované Evropskou společností pro onemocnění slinných žláz (ESGS). Zvláštní pozornost byla věnována extrakapsulární disekci a problematice chirurgické léčby u primárního i recidivujícího pleomorfního adenomu.

Jednotlivá přednesená témata byla široce diskutována z pléna. Akce, jíž se zúčastnilo celkem 40 specialistů, byla dle ČLK ohodnocena 3 kredity.